top of page

Lokalrådets vedtægter

§ 1 Formål.
Lokalrådet for Faldsled-Millinge-Svanninge har til formål at fremme beboernes ønske om øget medbestemmelse og medansvar for rammerne om livet i Faldsled-Millinge-Svanninge. Dette sker ved at fremme samarbejdet mellem lokalområdets beboere, foreninger, politikere og myndigheder.


§2 Lokalrådets opgaver.
Stk.1 Lokalrådet behandler alle spørgsmål, som det skønner, har almindelig interesse for Faldsled-Millinge-Svanninge sociale, erhvervsmæssige, trafikale, miljømæssige, kulturelle og rekreative forhold.
Stk. 2 Endvidere er det lokalrådets opgave at blive naturlig høringspartner i alle spørgsmål vedrørende lokalområdet, der behandles i såvel kommunalbestyrelsen som andre offentlige instanser. Lokalrådet søger at få størst mulig indflydelse og påtager sig evt. ansvaret for at få udført opgaver, som kommunalbestyrelsen uddelegerer i forståelse med rådet.
Stk. 3 Hvis et spørgsmål berører interesser, der deles af andre lokale instanser (menighedsråd, skolebestyrelse, idrætsforening, beboerforening m.v.) skal rådet søge kontakt med den pågældende instans med henblik på en fælles drøftelse og evt. fælles forhandling med tredje part. Endvidere skal rådet tilstræbe den kortest mulige behandlingstid.


§3 Lokalrådets medlemmer.
Stk. 1 Lokalrådets medlemmer består af 9 medlemmer, valgt af og blandt alle, der er fyldt 16 år og som har fast bopæl i Faldsled-Millinge-Svanninge. Ved opstilling af kandidater skal der tilstræbes, at rådet får repræsentanter geografisk fordelt i Faldsled, Millinge og Svanninge.
Stk. 2 Ikke valgte kandidater indtræder som suppleanter, efter opnået stemmetal.


§4 Lokalrådets møder.
Stk. 1 Lokalrådet konstituerer sig selv med en formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Stk. 2 Lokalrådet indkaldes til møde med 8 dages varsel, når formanden eller mindst 2 andre ønsker en sag drøftet.


§5 Borgermøder.
Lokalrådet indkalder &I gang årligt inden den 1. april til borgermøde. Her aflægges der beretning om rådets virksomhed i det forløbne år. Yderligere fremlægges revideret regnskab og der vælges 2 revisorer. Borgermødet annonceres med mindst 14 dages varsel.
Stk. 2 Lokalrådet kan indkalde til borgermøde, såfremt det skønner, at der er en særlig interesse for orientering om en bestemt sag, eller rådet ønsker en tilkendegivelse om en sag, der behandles i lokalrådet. Der udgives et nyhedsbrev 3-4 gange årligt.


§6 Lokalrådets økonomi.
Stk. 1 Lokalrådet forvalter de eventuelle økonomiske midler, der stilles til rådighed af Fåborg Kommune.
Stk. 2 Lokalrådet skal på egen foranledning supplere de under stk. 1 nævnte midler til dækning af rådets midler.
Stk. 3 Revideret regnskab kan indsendes hvert år efter borgermødet til kommunalbestyrelsen, hvis denne ønsker det


§7 Valg til lokalrådet.
Stk. 1 Valg til lokalrådet udskrives i forbindelse med kommunalvalget. Navene på de kandidater, der ønskes opstillet, offentliggøres senest 8 dage før valget.
Stk. 2 Såfremt der opstilles mere end 9 personer finder afstemning sted umiddelbart før kommunalvalget i lokaler så nær de kommunale valglokaler som muligt. Den enkelte beboers valgret konstateres på grundlag af valgkort til kommunalvalget. For beboere, der ikke har valgret til kommunalvalget, danner sygesikringsbeviset grundlag.
Stk. 3 Lokalrådet fastlægger forud for valget de nærmere retningslinjer for kandidatopstilling og tilsyn med en eventuel afstemning


§8 Vedtægtsændring og opløsning af lokalrådet.
Stk.1 Vedtægtsændringer kan gennemføres, når mindst 2/3 af de fremmødte på borgermødet stemmer for.
Stk. 2 Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 1. jan.
Stk. 3 Forslag til vedtægtsændringer skal indgå i annonceringen af borgermødet.
Stk. 4 Ved evt. lovgivning om lokalråd skal vedtægterne revideres, således at de kommer i overensstemmelse med lovgivningen.
Stk. 5 Opløsning af lokalrådet sker efter reglerne i stk. 1, stk. 2 og stk. 3. Samtidig med en eventuel vedtagelse om opløsning af lokalrådet, skal det besluttes, hvad en eventuel formue skal anvendes til. Anvendelsen skal være til almennyttige formål i lokalområdet.

bottom of page